Uitvoering

Planning 2016 tot oplevering

Januari–April 2016

Voorbereiding op de bouw: de zogenaamde optimalisatiefase. De contractstukken worden gereed gemaakt, wat betekent dat in detail wordt vastgelegd hoe het nieuwe gebouw er uit komt te zien.

Ook wordt het verplaatsen van de nutsleidingen (gas, water, elektra, internet) voorbereid, daar deze nu in de grond op de plek van de bouwlocatie bevinden.

Februari–Maart 2016

Voorbereiding op de bouw: Het verplaatsen en voorbereiden van de nutsvoorzieningen wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat de grond opengaat en de leidingen worden verplaatst.

April–Mei 2016

Voorbereiding op de bouw: de werktekeningen worden opgesteld.

1e Helft mei 2016

De werktekeningen worden vastgesteld.

1e Helft mei 2016, na vaststelling werktekeningen

Start van de bouw t/m juni 2017

Juli 2017

De bouw is afgerond en eventuele restpunten worden opgelost. Dit houdt in dat er wordt gekeken of het gebouw echt klaar is om in gebruik genomen te worden.

Augustus/September 2017

Verhuizing en in gebruik name van het gebouw.

1
2

Fasen: van Voorontwerp naar uitvoering

Voorontwerp

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

De fase Voorontwerp liep van april 2012 t/m juli 2013.

Definitief Ontwerp

Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.

Er zijn twee Definitieve Ontwerpen gepresenteerd. De eerste werd goedgekeurd in april 2014. De tweede alternatieve versie werd begin 2015 gepresenteerd.

Technisch Ontwerp

Het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten in de vorm van bestekken en bestektekeningen, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

Deze fase werd in mei 2015 afgerond.

Prijs- en contractvorming

Na het afronden van het Technisch Ontwerp is er gestart met de fase prijs en contractvorming middels een zogenaamde niet-openbare Europese aanbesteding voor de selectie van een geschikte aannemer. Het huisvestingsteam heeft in september 2014 een grove voorselectie gemaakt van kandidaten. Normaal gesproken mogen alle aannemers een compleet plan indienen. Bij deze niet-openbare procedure moeten de aannemers eerst een onderbouwd verzoek indienen om deel te mogen nemen aan de procedure. De aanbestedende dienst selecteert vervolgens een aantal geschikte aannemers die een compleet plan mogen indienen en een offerte mogen maken.

In september 2015 is de 2e fase van de aanbesteding afgerond en bleek bouwbedrijf de Nijs de Economisch Meest Voordelige Inschrijver. Met hen wordt het traject van bouwvoorbereiding verder ingegaan. M.J. de Nijs en Zonen B.V. te Warmerhuizen bouwt, ontwikkelt, renoveert, restaureert en onderhoudt. De Nijs is specialist in binnenstedelijk bouwen aan grote en kleine, vaak ingewikkelde projecten. De focus is gericht op de hoofdstad en de regio’s Alkmaar en Haarlem. In Amsterdam realiseerde bouwbedrijf De Nijs het Eye Filminstituut, de Hermitage en de Hallen. Voor meer informatie zie www.denijs.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte.

De uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp

Het doel van deze fase is: het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.